Gio-VC50

产品介绍

음식보관, 이동, 배식등의 서비스업 및 군부대등 단체 식사제공시 재료의 온도유지를 위한 케이터링 패키징입니다.


产品情报

  • 产品名 : Gio- VC50
  • 用途 : 冷链药品运输容器
  • 温度维持 : Passive type
  • Duration& Target : 72hrs / 2~8 ℃
  • Size(mm) : 550x445x615mm
  • Payload : 50ℓ
  • 重量 : 47kg
  • Design: Universal typeg
  • Validation : WHO 72hr / ISTA72Hr
  • 特征 : 体积重量最适合化/运营改善